ความคิดเห็นความคิดเห็นและการร้องเรียน

โปรดใช้แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นของคุณสําหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของเรา หากคุณมีข้อร้องเรียนนอกเหนือจากการกรอกแบบฟอร์มนี้โปรดอ้างอิงการร้องเรียนขององค์กรขั้นตอนการอุทธรณ์และข้อพิพาทของเรา (ภาษาอังกฤษ)

SCS Global Services ตรวจสอบข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์ตามการร้องเรียนและการอุทธรณ์และขั้นตอนข้อพิพาท ในกรณีที่มีการร้องเรียนต่อการกระทําของลูกค้า SCS ผู้ร้องเรียนควรพยายามแก้ไขปัญหากับลูกค้ารายนั้นก่อนก่อนที่จะขอให้ SCS เข้ามาเกี่ยวข้อง ในกรณีของการอุทธรณ์ผู้อุทธรณ์จะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อ SCS ต่อการตัดสินใจที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ ที่ SCS ดําเนินการภายในสามสิบ (30) วันตามปฏิทินหลังจากได้รับแจ้งคําตัดสิน

สําหรับข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ FSC โปรดคลิกที่นี่สําหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
สําหรับการร้องเรียนและการอุทธรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Rainforest Alliance โปรดคลิกที่นี่

* หมายถึงเขตข้อมูลที่ต้องการ

ลงนาม