Greener Product Claims

Meet the greener product claims challenge through expert assessment training from SCS.

บริการของเรา

การเรียกร้องด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการยืนยันโดย บริษัท เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะของสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม พวกเขาสามารถอ้างถึงวิธีการผลิตบรรจุกระจายใช้บริโภคและ / หรือกําจัดผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากด้านสิ่งแวดล้อมแล้วบางครั้งการอ้างสิทธิ์เหล่านี้ยังถูกกําหนดให้รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือจริยธรรมในการผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์

All Greener Product Claims Services

  • รับรอง
  • การตรวจสอบ
  • ให้ คำ ปรึกษา

การรับรอง

ตรวจ สอบ

หลักฐาน