โครงการชดเชยคาร์บอน
วีดิทัศน์

การสร้างคุณค่าให้กับป่าที่มีสุขภาพดี

วันที่ 15 มกราคม 2562

นักป่าไม้ของ SCS ได้ทําการประเมินโครงการชดเชยคาร์บอนหลายร้อยโครงการทั่วโลก ติดตามเราในภาคสนามเพื่อเรียนรู้ว่าโครงการออฟเซ็ตกําลังพัฒนาวัตถุประสงค์ด้านสภาพภูมิอากาศโลกและปกป้องป่าของโลกอย่างไร