พีทแลนด์
การสัมมนาผ่านเว็บ

ยอมรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการจัดการพื้นที่พรุที่รับผิดชอบ

14 เม.ย. 2565

การสัมมนาผ่านเว็บนี้ให้คําอธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับโปรแกรมการรับรองพื้นที่พรุที่มีการจัดการอย่างมีความรับผิดชอบ การสัมมนาทางเว็บมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับหัวข้อที่พบบ่อยที่สุดที่เกิดขึ้นในระหว่างการดําเนินการตามมาตรฐานรวมถึงกระบวนการตรวจสอบการฟื้นฟูพื้นที่พรุและสินค้าคงคลังก๊าซเรือนกระจก การนําเสนอนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคม Sphagnum Peat Moss ของแคนาดา (CSPMA) และหน่วยงานรับรองบุคคลที่สาม SCS Global Services (SCS) โดยมีตัวแทนจากผู้ผลิตพีทที่ได้รับการรับรองจากแคนาดาสามรายที่มีส่วนร่วมในการอภิปราย


ลงนาม