ความปลอดภัยของอาหาร
การสัมมนาผ่านเว็บ

ความปลอดภัยของอาหารและความรับผิดชอบต่อสังคม - การเชื่อมต่อระหว่างกัน

14 ต.ค. 2021

ด้วยมุมมองของความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะรากฐานด้านความปลอดภัยของอาหารเรียนรู้ว่าฟอรัมสินค้าอุปโภคบริโภค Global Food Safety and Sustainable Supply Chain Initiatives กําลังทํางานอย่างไรเพื่อตระหนักถึงมาตรฐาน GFSI กับเกณฑ์ความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วไปเพื่อนําคุณค่าเพิ่มเติมมาสู่การรับรองความปลอดภัยของอาหารที่ได้รับการรับรอง


ลงนาม