ผู้หญิงถือแท็บเล็ตในโกดัง
การสัมมนาผ่านเว็บ

การตรวจสอบระยะไกลสําหรับ CoC และสิ่งที่คาดหวัง - ด้วยการถามตอบ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563
การบันทึกการสัมมนาทางเว็บนี้จะแนะนําคุณเกี่ยวกับการตรวจสอบประเภทต่างๆ ที่ SCS Global Services กําลังดําเนินการอยู่หลังโควิด-19 SCS จะให้คําแนะนําเกี่ยวกับการตรวจสอบระยะไกลสําหรับมาตรฐาน Chain of Custody (CoC) ผลิตภัณฑ์จากป่าสําหรับ FSC®, SFI®, PEFC และ SBP คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความคาดหวังกระบวนการการตรวจสอบเอกสารระยะไกลและการแนะนําไซต์เสมือน

ลงนาม