SCS 007 เพชรที่ได้คะแนนความยั่งยืน
วีดิทัศน์

SCS 007 เพชรที่ได้คะแนนความยั่งยืน

19 ธ.ค. 2565
เพชรที่ได้รับการรับรอง SCS 007 Sustainability Rated เป็นมาตรฐานการปฏิวัติที่ให้กรอบการทํางานแบบครบวงจรครั้งแรกสําหรับการประเมินเพชรที่ขุดได้ที่ปลูกในห้องปฏิบัติการและรีไซเคิล พัฒนาขึ้นภายใต้กระบวนการฉันทามติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย SCS 007 นําการตรวจสอบโดยบุคคลที่สามและการเรียกร้องที่ได้รับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์มาสู่ภาคเครื่องประดับ การดําเนินธุรกิจวัดผลตามมาตรฐานอิสระโดยหน่วยงานรับรองที่เป็นกลางผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบผลิตภัณฑ์