แบบฟอร์มอีเมลติดต่อทีม SCS

รายละเอียดการติดต่อ SCS

แบรนดอน ฮอยท์ | ผู้ประสานงานการขายอาวุโส
คำ ถาม ติดต่อ Brandon Hoyt หรือโทร +1 510.838.0878

รายละเอียดการติดต่อ SCS

นัส เชาว์ธารี | Sales Executive, อาหารและการเกษตร
คำ ถาม ติดต่อ Nas Chaudhary หรือโทร +1 510.960.5015

รายละเอียดการติดต่อ SCS

เบอร์นาเด็ตต์ โกลด์สไตน์ | ผู้อํานวยการฝ่ายขายความปลอดภัยด้านอาหาร
คำ ถาม ติดต่อ Bernadette Goldstein หรือโทร +1 510.963.1212
ลงนาม