เครื่องประดับ, โลหะและเหมืองแร่

บริการของเรา

การจัดการความเสี่ยงทางจริยธรรมสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโลหะและเหมืองแร่ช่วยในการแยกแยะผลิตภัณฑ์ในตลาดและปกป้องชื่อเสียงของผู้ผลิตและผู้ค้าปลีก SCS เสนอการรับรองจากบุคคลที่สามด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถปฏิบัติตามโปรโตคอลที่จําเป็นและเปลี่ยนไปใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน

บริการเครื่องประดับ โลหะ และเหมืองแร่ทั้งหมด

  • รับรอง
  • การตรวจสอบ
  • ให้ คำ ปรึกษา

การรับรอง

ตรวจ สอบ

หลักฐาน