ขอข้อมูล

รายละเอียดการติดต่อ SCS

เฮนา พาเทล | ผู้อํานวยการฝ่ายให้คําปรึกษาด้านความปลอดภัยของอาหารและบริการด้านเทคนิค
คำ ถาม ติดต่อ Heena Patel หรือโทร +1 510-821-9818

รายละเอียดการติดต่อ SCS

เบอร์นาเด็ตต์ โกลด์สไตน์ | ผู้อํานวยการฝ่ายขายความปลอดภัยด้านอาหาร
คำ ถาม ติดต่อ Bernadette Goldstein หรือโทร +1 510.963.1212

รายละเอียดการติดต่อ SCS

นัส เชาว์ธารี | Sales Executive, อาหารและการเกษตร
คำ ถาม ติดต่อ Nas Chaudhary หรือโทร +1 510.960.5015
ลงนาม